1) Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van deze website (de ‘Onderneming’) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.
2) Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (de ‘Content’) die zich op de website van de Onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en de Onderneming. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een consult of advies. De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land/regio/plaats niet leverbaar zijn of niet van toepassing zijn.
3) Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de Onderneming de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming, aangezien de Onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de Onderneming te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van de Onderneming aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.
4) Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de Onderneming. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van de Onderneming of derden. U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van de Onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is verboden.
5) Garantie en aansprakelijkheid
De Content op de website van de Onderneming wordt verstrekt «AS IS» en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de Onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van de Onderneming te verstrekken, garandeert de Onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en de Onderneming behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. De Onderneming geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de Onderneming op u van toepassing zijnde garantie. De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten of gezondheidsklachten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.
6) Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij De houder. Zonder schriftelijke toestemming van De houder is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Het ontwerp en lay-outs blijven eigendom van Gardeco.
7) Gegevensbescherming - cookies
Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie. De houder neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van de klant. Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. U heeft recht op inzage en verbetering. Op de site van de Onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van de Onderneming.
8) Gebruikersreacties
De Onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de Onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term ‘Materialen’ worden begrepen alle aanvragen, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar de Onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u de Onderneming een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. De Onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door de Onderneming wenselijk geachte wijze.
9) Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.
10) Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.
11) Misbruik
Zowel De houder als u bent gebaat bij een website met correcte gegevens en goede functionaliteit. Misbruik, in welke vorm dan ook, van de website en e-mail wordt altijd gerapporteerd aan de desbetreffende autoriteit en zal voor onderzoek worden voorgelegd.